Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest firma KOHA Daniel Patela.
 2. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dlatego z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniając możliwie najlepszą ochronę powierzonych danych.

 3. Sklep szczególnie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

[KLAUZULA INFORMACYJNA]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Lilladecor Kreatywne Studio, adres e-mail: lilla_projekt@o2.pl tel. 730 330 082 („Administrator”).
W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Zofią Szczepaniak, e-mail: lilla_projekt@o2.pl tel. 730 330 082

 1. Przez korzystanie ze stron i aplikacji Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli jednak nie zgadza się on na używanie przez nas plików cookie, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
  Gabriela Węgiel PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E-MAGAZO używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
 2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne.
  a) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  c) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  d) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).
  e) w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi na ich temat i zainteresowania Klientów, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Kientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;
  i) w celu oferowania Klientowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;

 3. Powierzone dane nie będą przekazywane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 4. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:
  a) w celach opisanych w pkt (1) w lit. a.-c. i f. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Ciebie określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
  b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych;
  c) w celach opisanych w pkt (1) lit. e, g powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
  d) w celach opisanych w pkt (1) lit. h. – i. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;

 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 6. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 7. Jeżeli Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie (nie dotyczy celów opisanych w pkt (1) lit. h i i powyżej.

 9. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.